Make your own free website on Tripod.com

PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMA T DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN (P&P)

 
Pusat Perkembangan Kurikulum
 
LAMPIRAN 4
 

PENGGUNAAN ICT SEBAGAI PEMUDAH KOMUNIKASI

 

SUBJEK Bahasa Melayu
TAHUN Enain
MASA 300 minit
TOPIK Muzik Tradisional Melayu
OBJEKTIF Murid akan dapat:
1. Menjawab soalan dengan memberikan keputusan dan rumusan.
2. Melaporkan peristiwa yang didengar atau dilihat dengan dengan betul dan ringkas.
3. Membina dan menulis pelbagai soalan bagi tujuan menulis.
4. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.
5. Menulis karangan dalam bentuk prosa.
STRATEGI
1. Perbincangan antara murid dan guru tentang muzik tradisional melalui pengalaman seperti bacaan pemerhatian dan sebagainya.
2. Membuat rumusan berdasarkan hasil perbincangan.
3. Topik-topik yang telah dipilih hasil daripada rumusan diagihkan kepada setiap kumpulan.(6 orang setiap kumpulan).
4. Temu janji dipohon oleh murid untuk mengadakan temu ramah dengan individu yang hendak dihubungi.
5. Ahli kumpulan membina soalan berdasarkan topik yang diberi untuk tujuan mendapatkan maklumat.
6. Menghubungi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan alat komunikasi yang sesuai.
7. Menghasilkan rencana daripada maklumat-maklumat yang telah diperolehi melalui temu ramah.
8. Menukarkan rangkai kata yang tertentu dalam rencana yan telah dicetak kepada peribahasa yang sesuai. (Rencana ditukar antara kumpulan)
9. Membincangkan kesesuaian penggunaan peribahasa dalam rencana dan membetulkan kesalahan yang telah disemak.
10. Hasil-hasil rencana murid yang mantap dikumpulkan dan dijadikan senaskhah folio.

PENILAIAN:
Penilaian rakan sebaya.
Penilaian guru semasa menulis rencana

BAHAN BANTUAN MENGAJAR
Komputer berintemet
Kertas cetak
Pencetak
Bahan bacaan tainbahan

 


 

Subject: English Language
Year: Five

Topic: 5.1 People - Hobbies
Objectives: Listenin2
Level One: Respond to questions
SipeakinL,
Leve? One: Respond appropriately to question asked. Ask question to
seek information and cl@ meaning.
Readint!
Level Two: Respond to a variety of text types.
Writint!
Level One: Write to narrate a story.

Durations: 21 0 minutes (a week lesson)
Resources: MSN Messenger service e-mail
video conference

Procedures:
This lesson will take place in the computer lab.
Listenine 1 Speakint! Skills:
1. The pupils will be connected through MSN Messenger service with other school/site.
2. The pupils will communicated using headsets and microphones by asking and answering
about each other hobbies.

Reading Skills
1. The pupils will be corresponding to each other using e-mail.
2. They are encouraged to use e-mail.

3. A pupil will have to correspond w'ith other pupil from the other school/site.
4. They will correspond on the topic "hobbies".

This lesson will take place at the multimedia studio.
Writing Skills

1. The pupils are connected with other school through videoconference.
2. The pupils will discuss between the two parties about a hobby that they have chosen.
3. They write a composition about the hobbies.
4. Then they exchange their compositions to be assessed by the other party.

Assessment

Listening & Speaking: Assessment made by teachers of the two parties.

Reading: Peer assessment where pupils could correct or detect errors while corresponding each other.

Writing: Group assessment where their compositions will be assess by other parties.


Mata pelajaran: Kemahiran Hidup
Tingkatan 2
Masa 120 minit
Tajuk Makanan dan Pemakanan
Sub topik - diet seimbang
tabiat makanan yang sihat
Objektif 1. Mengenalpasti kepentingan dalain merancang diet seimbang.
2. Mengenalpasti faktor yang mempengaruhi tabiat makan.
3. Mengainalkan tabiat makan yang sihat.

Strategi
1. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan
diberi keratan akhbar, majalah dan risalah yang berkaitan dengan makanan dan pemakanan.
Contoh: pyramid makanan,gambar kanak-kanak kebuluran , menu dan gambar makanan pelbagai kaum.
2. Berdasarkan bahan yang telah dibaca, para pelajar diminta untuk membina soalan tentang diet seimbang dan faktor yang mempengaruhi tabiat makan seperti kesihatan, budaya pemakanan, iklan dan teknologi.
3. Soalan-soalan yang dibina akan dipilih oleh guru untuk dikemukakan oleh pelajar semasa sessi 'video conferencing'.
4. Soal-j awab antara pelaj ar dan pakar pemakanan melalui 'video conferencing' dengan pengawasan guru. Pelajar mencatat isi-isi penting yang diperolehi.
5. Sebagai rumusan, pelajar membina peta minda untuk sub topik yang dipelajari.

Penilaian 1 .Soalan latihan
2. Folio

BBM Edaran seperti risalah, keratan akhbar, keratan majalah ICT


Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 | Unit 6 | Integrasi | Contoh | Link | Utiliti
Kursus Penyelaras IT | Modul Aplikasi TMK || Program Komputer Dalam Pendidikan KPM | PPK
Server FTP |
Ruang Sembang | Enjin Gelintar