Make your own free website on Tripod.com

PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMA T DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN (P&P)

 
Pusat Perkembangan Kurikulum
 
LAMPIRAN 3
 PENGGUNAAN ICT SEBAGAI ALAT APLIKASI

 

Mata pelajaran Sejarah
Tingkatan 4
Tajuk Penjelajahan Kuasa-kuasa Barat ke Timur
Mase 30 minit


Objektif
i. Dapat mengenalpasti tokoh-tokoh pelayaran dari negara-negara
Eropah yang mempelopori pelayaran.
ii. Dapat menunjukkan Ialuan pelayaran yang dilalui oleh tokoh-tokoh
tersebut mengikut Ialuan negara masing-masing.

iii. Dapat menerangkan sebab/alasan kuasa-kuasa barat ke timur.
iv. Dapat menjelaskan kesan daripada sudut politik, ekonomi dan sosial daripada penjelajahan tersebut kepada negara-negara timur.

Strategi
I. Pelajar menjelaskan definisi penjelajahan (drpd. kamus).
II. Pelaj ar menandakan Ialuan pe@ alanan tokoh-tokoh penj elaj ahan
III. Pelaj ar membuat tugasan dan menyediakan nota yang lengkap menggunakan aplikasi ICT.
· Contoh: peta dunia boleh diambil daripada CD Microsoft Map menunjukkan negara asal penjelajah dan Ialuan penjelajahan mereka.
· Menggunakan word process.
· Scanner untuk 'mengscan' gambar-gambar tokoh.
· Cara mind mapping.
· Cara power point (pembentangan)

Penilaian Pelajar membentangkan nota kertas keija pada masa yang berikutnya.

 Subjek Sains Tahun 5
Tema Menyiasat Alam Kehidupan
Bidang Pembelajaran Kemandirian Hidupan

a) Mensintesiskan hubungan makanan antara haiwan
b) Menghayati kepentingan sesuatu hidupan kepada hidupan lain dalam siratan makanan

Jangkamasa 150 minit (5 masa)

Objektif 1. Menamakan haiwan mangsa dan pemangsa
2. Menggabungkan haiwan mangsa dan pemangsa untuk membentuk rantalan makanan
3. Menggabungkan beberapa rantai makanan bagi menghasilkan siratan makanan.

BBM Perisian Power point
Perisian Word
LCD Projector

Strategi pengajaran:

1 . Menyanyikan lagu 'Bangau Oh Bangau' berdasarkan carta lagu yang dipamerkan menggunakan LCD Projector.
2. Berdasarkan lagu, guru bertanyakan tentang haiwan apa yang memakannya dan dimakannya.
3 . Beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk menampal nama-haiwan pada arah anak panah yang sesuai berdasarkan lagu tersebut.

Contoh :
dimakan oleh
ikan bangau

4. Penj elasan tentang kegunaan arah anak panah (perkaitan antara mangsa dan pemangsa).
5. Aplikasi menggunakan perisian Word - menaip nama haiwan serta memadankan mangsa danpemangsa.
6. Aplikasi rantaian makanan kepada beberapa habitat menggunakan perisian power point secara kaedah stesen:
* Habitat sawah 'adi
* Habitat hutan
* Habitat kolam air
* Habitat ladang kelapa sawit
* Habitat padang rumput
* Habitat kebun sayur
7. Mengenalpasti apakah pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertiar (dan pengurai).
8. Menggunakan aplikasi power point dan dipancarkan ke slcrin menggunakan LCD projector untuk membentuk siratan makanan hasil dapatan dari setiap murid.
9. Menyenaraikan rantai-rantai makanan berdasarkan siratan dengan melengkapkan di dalam perisian Word.
10. Membuat rumusan keseluruhan pelaj aran.


Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 | Unit 6 | Integrasi | Contoh | Link | Utiliti
Kursus Penyelaras IT | Modul Aplikasi TMK || Program Komputer Dalam Pendidikan KPM | PPK
Server FTP |
Ruang Sembang | Enjin Gelintar