Make your own free website on Tripod.com

PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMA T DAN KOMUNIKASI (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN (P&P)

 
Pusat Perkembangan Kurikulum
 
LAMPIRAN 1
 

 

PENGGUNAAN ICT UNTUK PEMBELAJARAN TUTORIAL


SUBJEK Geografl
TINGKATAN 1
MASA 3 masa
TAJUK Malaysia: Bentuk Muka Bumi
OBJEKTIF, Di akhir pelaj aran pelaj ar akan dapat


i. Mengelaskan keadaan bentuk muka bumi di Malaysia
ii. Menyenaraikan nama dan kedudukan banjaran gunung, kawasan tanah pamah dan pinggir laut
iii. Membezakan antara kawasan tanah tinggi, kawasan tanah pamah dan pinggir laut
iv. Membuat keputusan tentang kepentingan kawasan pergunungan, tanah pamah dan pinggir laut

AKTIVITI:
i. Pelajar dikehendaki menghuraikan pengetahuan sedia ada tentang keadaan bentuk muka bumi di Malaysia
ii. Pelajar mengelaskan keadaan bentuk muka bumi Malaysia
iii. Pelajar dikehendaki mengenal pasti dan menanda nama dan kedudukan rangkaian banjaran gunung, kawasan tanah pamah dan pinggir laut negara berdasarkan peta Malaysia.
iv. Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan mengikut tahap kemampuan mereka.
V. Bagi kumpulan 1, aktiviti pengayaan : kumpulan pelajar diminta mencari gambar-gambar yang berkaitan keadaan bentuk muka bumi dan menerangkan kepentingan kawasan tersebut dari laman web (http://members.tripod.com/zupie/bmmsia.htm).
vi. Bagi kumpulan 2, aktivitipemulihan : pelaj'ar akan diberi keratan akhbar yang mengandungi gambar-gambar berkaitan keadaan bentuk inuka bumi di Malaysia dan mencari gambar kepentingan kawasan tanah tinggi, pinggir laut dan tanah pamah. Pelajar dikehendaki mengelaskan gambar tersebut berdasarkan kategorinya.
vii. Setiap dapatan yang diperolehi akan dibentangkan oleh wakil kumpulan pelajar.

PENILAIAN
· Pelajar cemerlang dikehendaki menjawab soalan dari laman web http://members.tripod.com/zupie/geografi.htm
· Pelajar lemah diberi lembaran ke@a

BBM
· Peta Malaysia
· Lembaran keda
· Keratan akhbar dan gambar berkaitan
· Laman web

 Subject: English

Form: Two

Topic: Prepositions
Duration: 4 X 35 minutes
Objectives: By the end of the lesson the students should be able to:


1) Identify 5 prepositions of time - at, by, on, before, after
2) Identify 9 prepositions of place or position - in, on, near, over, under,
between, behind, in front of,
3) Use each preposition correctly in sentences.

Procedures: 1. Students are to be divided into 3 groups of their language proficiency -
weak, medioacre and advance.
2. Teacher presents a hand-out or newspaper cutting with the underlined words of prepositions for the first paragraph.
3. Students are asked to guess the underlined words.
4. Teacher explains on prepositions and their functions.
5. Students play the CD.- Introduction to Prepositions

- preposition of time
- preposition of place
- preposition of position

Weak group attempts question for Level 1 Medioacre group attempts questions for Level 2 Advanced group attempts questions for Level 3
6. Students do the exercise, quiz and enrichment according to each level
7. Students underline prepositions in the rest of the paragraphs of the hand-out or newspaper.

Teaching aids courseware on Introduction to prepositions An article in newspaper


Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 | Unit 6 | Integrasi | Contoh | Link | Utiliti
Kursus Penyelaras IT | Modul Aplikasi TMK || Program Komputer Dalam Pendidikan KPM | PPK
Server FTP |
Ruang Sembang | Enjin Gelintar